Print This Page Print This Page

How to keep “slippery” thread balls

Balls of slippery thread, as YarnArt Tulip, easily “tumble down” and get mixed. This can be prevented by sticking 2-3 pins into the ball.

How to keep “slippery” thread balls. Как хранить «скользкие» нитки. Советы по фриволите. Tatting tips

19 Responses to How to keep “slippery” thread balls

 1. Pingback: 43ytr.icu/j/GPoAr

 2. Pingback: Èãðà ïðåñòîëîâ 8 ñåçîí Ëîñòôèëüì

 3. Pingback: Èãðà ïðåñòîëîâ 8 ñåçîí

 4. Pingback: abisko.ru

 5. Pingback: glyxar.ru

 6. Pingback: 2021

 7. Pingback: Èãðà ïðåñòîëîâ 8 ñåçîí âñå ñåðèè

 8. Pingback: 2020-2020-2020

 9. Pingback: Mstiteli: Final (2019)

 10. Pingback: ðîêåòìåí ïîëíûé ôèëüì

 11. Pingback: wwin-tv.com

 12. Pingback: Video

 13. Pingback: Watch

 14. Pingback: watch online

 15. Pingback: 00-tv.com

 16. Pingback: 4serial.com

 17. Pingback: kino-m.com

 18. Pingback: m-dnc.com

 19. Pingback: ðûáàëêà